Hovens energiutnyttjande – Hovdynamik, mer än statisk mekanik

© Kc La Pierre 2011
Text i kursiv stil är skrivna av mig extra förklaringar av begrepp.

New research calls into question current beliefs of foot function
Ny forskning ifrågasätter nuvarande synsätt på hovfunktion

I
större delen av min 25 -åriga yrkeskarriär har jag ifrågasatt den
förenklade konventionella synen på hästfotens inre funktion, och med
dess behandling av hästhoven utan hänsyn till vilken roll de inre
vävnaderna har, detta är minst sagt ansvarslöst. Att undervisa i hovvård
och använda sig av anekdotiska antika teorier som grund, och sedan i
vissa fall att kalla det naturligt är befängt.

Idag finns det ett stort antal studier av hästfoten som faller inom kategorin Evidensbaserad medicin (eller bevisbaserad medicin, översättarens kommentar);
det finns också flera som inte gör det. Ett granskande av tusentals
tillgängliga sidor om hästens hov uppenbarar ett viktigt faktum; att en
stor procent av dagens professionella hovvårdare, oavsett om de kallas
naturliga eller traditionella är nöjda med ja t.o.m. lite självgoda i
deras accepterande av den enklaste av fotfunktions-teorier.

Mina
egna anatomiska studier och pågående forskning har avslöjat vikten av
annars förbisedda vävnader, livsviktiga för riktig funktion i hästens
hov. Jag har gått så långt som att utveckla teorier som stöder
vetenskapen om Energetic.

(”Energetics är det vetenskapliga studiet av energiflöden och lagring under omvandling. Eftersom energi flödar på alla skalor, från kvantfysik nivå, till biosfären och kosmos, därför är energetics en mycket bred disciplin, som omfattar exempelvis termodynamik, kemiska, biologiska energetics, biokemi…” källa:http://en.wikipedia.org/wiki/Energetics).

Energetics definieras som en vetenskap som går bortom enkel biomekanik och omfattar fysiologin som en komponent i helheten.

The Suspension Theory of Hoof Dynamic TM, Internal Arch Apparatus theory TM
och mina Hoof Growth theories kommer att svara på många av de frågor
som dagens forskare, hästägare och professionella hovvårdare ställs
inför. Om inte annat så erbjuder teorierna en startpunkt från vilken vi kan gå vidare framåt, detta i kontrast till de förenklade men accepterade förklaringarna som erbjuder oss bekvämlighet i vårt nuvarande sätt behandla hästens hovar.

Vad
som följer är en kortfattad översikt av mina teorier kring hästhovens
energiutnyttjande. Denna har skrivits för att minska de bekymmer som
dessa finner sig i, som ifrågasätter de mer högröstade hovexperterna.

Energiutnyttjandet i hästens inre fot (Foot function) by KC La Pierre.

Närmare
granskning av elastiska putan och dess förhållande till hovbrosket och
omkringliggande vävnader ifrågasätter deras funktion. Det finns flera
teorier som redogör för elastiska putan – hovbrosk anatomin (digital
cushion – cartilage anatomy).

The depression theory
gör gällande att hovledens rörelse nedåt, in i elastiska putan, under
islagsfasen i steget, orsakar att elastiska putan tvingar hovbrosket
utåt och hjälper på så sätt till med cirkulation och energiupptag.
(energy mangagement).

The pressure theory – pekar på markkontakten (sulan) som tillsammans med stålens ”frog stay” den (inre strålens centrala del)
trycker uppåt och in i elastiska putan och på så sätt tvingar
hovbrosket att röra sig utåt. Båda teorierna spekulerar att det är
elastiska putan och kärlsystemet som tillsammans spelar roll i
energiupptagandet, med elastiska putan absorberande energin. Försök att
definiera elastiska putans hemodynamiska funktion föreslår också att
under belastningsfasen, utvidgningen av sidobrosken, härrör från
hörnstödens kontakt med hovbroskens axiala projektion, och den
nedåtgående rörelsen av benkolumnen in i elastiska putan. När detta
sker, är hypotesen att venöst blod, i hovens bakre delar, tvingas in i
hovens sidohovbrosk, vilka innehåller ett kärlsystem av mikro-vener.

Hydrauliskt
motstånd mot flödet genom mikro-kärlen skingrar på så sätt energin. På
det sätt antas att hemodynamiken i hoven är grunden till det negativa
tryck som registrerats vid belastningsfasen, och framlägger att det är
det negativa trycket som tillåter att kärlsystemet fylls på igen före
nästa fas i steget. Det är vidare hypotiserat att det negativa trycket
är ett resultat av hovbroskens snabba utåtgående rörelse.

Forskning in i dessa vävnader
som förenas med brosket i hoven, och elastiska putan, tillhandahåller
bevis som kanske motsäger Pressure (tryck uppåt) och Depression (Tryck
uppifrån och ner) teorierna och stöder flera aspekter av The Suspension Theory of Hoof Dynamics TM.

Undersökning
av dessa vävnadsstrukturer som antas arbetar i samklang med brosk och
elastiska putan gör det nödvändigt att formulera en arbetshypotes på
inre hovfunktion. (Foot function). Vi måste också titta på områden som tidigare kanske blivit förbisedda i försök att förstå hovens inre
funktion.

Kronbandet,
dess fästanordning är mycket dåligt definierat, i jämförelse med fotens
ligament, brosk, och elastiska putan. Dess fastsättning mot
sidohovbrosken (ungular cartilages) och extensor process (de
utskjutande delarna längs bak på hovbenet) kan visa sig vara en vital
pusselbit i letandet efter en korrekt definition av inre hovfunktion.

Kronbandet (Pulvinus coronae) ligger i kronrandsdiket direkt distal, nedanför periople läderhuden (det som bildar hovens ”nagelband”), proximal, ovanför den parietal surface, yttre ytan av den
sista falangen, hovbenet, och abaxial från sidohovbrosken i foten (axe= längs en led abaxial= den
sida som är bortvänd från en axel, inte i mitt linje).

In
vitro studier av kronbandet föreslår att dess relation med ligamenten i
foten och brosket i hoven kanske spelar en betydande roll i
hemodynamiskt flöde.

The Suspension Theory of Hoof Dynamics TM
hypotiserar att under belastningsfasen, hovleden börjar sänka sig och
orsakar att sidohovbrosken i hoven rör sig utåt. Detta sker som ett
resultat av influenser från ligament, fibrös och faciainfästningar, samt
förskjutning orsakad av den andra falangen (kronbenet eller P2) alltså i motsats till förskjutning av elastiska putan.

(
fascia är en fibrös bindvävshinna som har som främsta uppgift att hålla
muskler och muskelgrupper på plats under muskelkontraktion.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fascia)

Även om en förskjutning av elastiska putan sker, så indikerar nya studier att den funktionen är beroende av frog spine (en del i strålens inre som sticker upp, se bild längre ner). Frog spine riktar effektivt energierna/trycket medial och lateralt mot sidohovbrosken (ungular cartilage).

Trycket som utvecklas i kärlsystemet i hoven, p.g.a. förskjutningen av hovbrosk distal palmar (nedre bakre) rörelse av P2 (kronbenet), förskjutningen av elastiska putan vilken dirigeras av frog spine och det motstånd som tillhandahålls genom kronranden och dess fastsättning begränsar effektivt det venösa blodflödet. Detta motstånd torde göra det möjligt att avleda överskottsenergi och optimalt tillhandahålla den nödvändiga stimulus som krävs för korrekt fotfunktion.

The Suspension Theory of Hoof Dynamics TM hypotiserar vidare, att just innan belastningsfasen (mid stance), när leden börjar sänka sig ned, lösgörs venöst blod, nu under tryck . Det snabba utbytet av blod under tryck från sidohovbrosket och kronbandens kärlsystem till ”proper digital vein” (se bild) resulterar i ett negativt tryck inuti foten.

Det
här orsakar förmodligen invändningar från både pressure och
depressionteorierna, liksom den motsäger konceptet att det är
hovutvidgningen som orsakar det negativa tryck, inuti elastiska putan, i
belastningsfasen.

The suspension theory omdefinierar den hemodynamiska funktionen att också inkludera hemodynamisk respons resulterande i neurologisk respons.

Hur
stort motstånd det venösa blodet möter under belastningsfasen torde
bero på flera faktorer inkluderande hur frisk den inre fotens vävnader
är (internal arch), hovledens rörelse, och mängden kraft. Ju
starkare kraft desto större hovledsrörelse, och desto större motstånd
måste kronbandet erbjuda. Mängden tryck inuti foten under hovnedslaget
och belastningfasen kommer att vara i direkt relation till ledens
rörelse och det motstånd mot utvidgningen som erbjuds av brosk,
kronband, elastiska putan/frog spine och hovkapsel.

Sedan beror
det på mängden tryck och hur frisk hovkapseln, bindvävnader,
sidohovbrosk och elastiska putan/frog spine är, som kommer att bestämma
den hemodynamiska responsen och energiutnyttjandet/energiavgång.

All riktad rörelse av sidohovbroken, tillsammans med P2 ledens bakre och nedersta (distal och palmar) rörelse torde resultera i varierande grad av begränsningar i blodflödet proximally (ovanför)
i foten. Det är troligt att den mediala – laterala och proximala –
distala rörelsen av den palmar axiala projektionen (bakre delar) på
sidohovbrosken har stor betydelse för tajmningen, och förhållandet
mellan kraft och tryck som sker under islagsfasen och belastningsfasen i
steget. Det är lätt att förstå varför kronbandet blivit förbisedd som
en viktig komponent i hovens energiutnyttjande, då det vanligen setts
som en elastisk vävnad.
Figur 1 illustrerar funktionen definierad genom
förhållandet mellan kronbandet (Pulvinus crononae) och blodkärlsystemet i
den proximala palmar (övre bakre) delarna av foten under islaget (impact). De anatomiska bevisen stöder the Suspension Theory of hoof Dynamics TM.

Timing
är avgörande för korrekt funktion, med timing som bestäms av hovledens
rörelse. Hovledens rörelse bestäms av hovkapselns balans kring den inre
fotens axlel, samt placeringen av den traktens distala yta –
traktvinklar/hovvägg. (Ovan) Placeringen av traktytan definieras av
hovbroskets form.

Figur 2
A. Proper palmar digital artär
V. Proper palmar digital ven
C. Ungular Cartilage (sidohovbrosk)
CC. Pulvinus coronae (kronbandet)
PP. Palmar processes (hovbensutskott)
DC. Digital Cushion. (Elastiska putan)

Figur 2
det
visade transversa planet, torde den elastiska putan liten påverkan på
de mekanismer som ansvarar för hovbrosken rörelse så som beskrivits i Suspension Theory of Hoof Dynamics. Anatomiska bevis stöder hypotesen av ett invärtes funktionellt verkande inre valv-anordning (functional internal arch apparatus), där alla strukturer verkar tillsammans.

Figur 3 & 4 Illustrerar vikten av frog spine och hur dess friskhet skulle påverka distibutionen av tryck i den caudala foten (fotens bakre del). Trakt, brosk och elastiska putans integritet torde stå i direkt förhållande till strålen och frog spine.

Dessa hypoteser motsäger den förenklade uppfattningen
att strålens primära funktion att pumpa blod eller verka som förmedlare
av den nödvändiga förskjutningen av elastiska putan, såsom det
sammanfattas i pressure (tryck) och depression (nedsänkning) teorierna.

Suspension Theory of Hoof Dynamics
definierar traktvinklarnas bäryta (hörnstöd/vägg) som det primära
upphovet till hovledens rörelse vid islaget (impact) och detta skulle
kunna förklara varför tävlingshästar är kapabla att handha den energin
som skapas vid höga hastigheter, trots att de har mindre friska strålar.
Skador tycks oftare förekomma i hovar med svagt utformade trakter än av
dåliga strålar, även om dåliga strålar ofta följer med svaga trakter.

Forskning
ger bevis som stödjer uppfattningen att frog spine är ansvarig för att
rikta trycket mot sidohovbrosken och på så sätt ge den stimulans som
behövs för att utveckla frisk form och struktur av trakterna.

Huruvida
skoning kanske kan stödja depression, pressure eller hemodynamiska
teorier så gör inte STHD det. Depression, pressure och hemodynamisk
teori behöver endast utvidgning och kontraktion av palmar (bakre) delar i hoven, när the suspension theory kräver en tredimensionell förvrängning av brosket och palmar (bakre) aspekterna av foten.

För mer information om the Suspension Theory of Hoof Dynamics TM , och the Interanal Arch
Apparatus theory TM, besök http://www.equinepodiatry.com/
Översatt med tillåtelse av författaren.
Original skriften finns att läsa på http://www.equinepodiatry.com/

References

1 Bowker RM, New Theory may help avoid Navicular, News Release, March 1999, Mich. State University.

2 Dyhre-Poulsen P, Smedgaard HH, Roed J, et al: Equine hoof function investigated by pressure transducers inside the hoof and accelerometers mounted on the first phalanx, Equine Vet J 26:362, 1994.

3 La Pierre KC, Lord RA, et al: Unpublished data. Coronary Band Functional Anatomy: a biomechanical study, 2006.

4 Denoix JM, The Equine Distal Limb, An Atlas of Clinical Anatomy and Comparative Imaging, ed 4th, 2005, London, Manson Publishing Ltd.

5 Butler D, Butler KD, The Principles of Horseshoeing, 3rd ed, pg 219, Doug Butler Enterprises, Co. 2004.

6 Dollar AW, The elastic tissues of the foot, In: A handbook of horse shoeing, New York: Jenkins Veterinary Publisher & Bookseller, 1898;15-16.

7 Egerbacher M, Helmreich H, et al, Digital cushions in horses comprise coarse connective tissue, myxoid tissue, and cartilage but only little unilocular fat tissue, Anat, Histol, Embryol, Vol.34, 2:112, 2005


WWW.HOVBALANS.COM